Strona główna

MODEL NASZEGO ABSOLWENTA

1. Dziecko kończące Przedszkole Króla Maciusia I w Komornikach  na miarę swojego wieku i potencjału rozwojowego:

wykazuje :

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, 
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, 
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, 
 • umiejętność współpracy w grupie 
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami 
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań 
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawowa wiedzę o świecie;
umie:
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
 •  praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasad kultury współżycia i postępowania,
 • kultury i dziedzictwa własnego regionu, symboli narodowych,
 • zasad  poszanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 •  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 •  wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć;

2. Kompetencje absolwentów Przedszkola  Króla Maciusia I w Komornikach w zakresie gotowości szkolnej

Dojrzałość społeczna:
 •  dobry poziom adaptacji
 •  zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych
 •  samodzielność i aktywność
 •  przestrzeganie norm współżycia, koleżeńskość
Odporność emocjonalna:
 • zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób /słuchają i 
 • wypowiadają się w różnych sytuacjach/
 • umiejętność pokonywania trudności
 • umiejętność znoszenia porażek i korygowania swego zachowania
 • podejmowanie zadań na swoją miarę i realizowanie ich do końca

Motywacja do nauki:

 • rozbudzenie poznawcze, chęć do podjęcia nauki
 • zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonania zadań oraz z własnych  osiągnięć
 • posiadanie wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia