Strona główna

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Króla Maciusia I  

w Komornikach

 

Przedszkole Króla Maciusia I w Komornikach

ul.  Korczaka 5

62-052 Komorniki

tel./fax. (061) 810-77-60

email: przedszkole.komorniki@gmail.com

           biuro@przedszkolekomorniki.pl

           www.przedszkolekomorniki.pl

 

woj. wielkopolskie

 

Na podstawie Art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców w  Przedszkolu Króla Maciusia I w Komornikach, zasady wyboru przedstawiciela rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.

§ 2.


Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut placówki.

§ 3.

Organami Rady są:
1) Plenarne Zebranie Rady,
2) Prezydium Rady,
3) Przewodniczący Rady,
4) Komisja Rewizyjna.

§ 4.


Rada Rodziców jest organizacją wewnątrz-przedszkolną powołaną do: 

  1. Reprezentowania rodziców wobec dyrektora przedszkola i Rady pedagogicznej,
  2. Ułatwiania i współdziałania z przedszkolem w celu polepszenia warunków pracy wychowawczo-dydaktycznych.

§ 5.

1. Członkowie Rady wybierani są podczas  zebrań grupowych, a ich kadencja trwa 2 lata.         2. Członkowie Rady nie biorący aktywnego udziału w pracach Rady, mogą być przez grupowe zebranie rodziców lub samą Radę, odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady powinni być powołani nowi członkowie..

§ 6.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rada Rodziców może być rozwiązana przed upływem kadencji, a dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania wyborów nowej  Rady Rodziców.


§ 7.

1. Plenarne Zebranie Rady odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
2. Plenarne Zebranie Rady w szczególności:
1) przyjmuje plan pracy Rady,
2) ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,
3) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,
4) dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady


§ 8.


1. Prezydium Rady składa się z 12 członków, w tym Przewodniczącego Rady.
2. Prezydium Rady jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą działalność Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.                                                                                                                                  
4.Jako organizacja wewnątrz-przedszkolna, Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem placówki.

§ 9.

Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:
1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami                                          
2) wykonywanie uchwał Rady,
3) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,
4) nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę lub Prezydium,

§ 10.

Rada Rodziców współdziała z przedszkolem i udziela pomocy w zakresie:

  1. Organizowania wycieczek i innych imprez kulturalnych dla dzieci,
  2. Pomocy w organizowaniu prac użytecznych na rzecz przedszkola i środowiska,
  3. Oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do swych dzieci,
  4. Pomaga w rozwiązywaniu problemów przedszkolnych (wychowawczych i materialnych)
  5. Opiniuje zarządzenia wewnątrz-przedszkolne,


§ 11.

1. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady i  Prezydium Rady.

 

§ 12.


Uchwały Rady i jej organów kolegialnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 13.


Działalność Rady powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami przedszkolnymi, zarządzeniami dyrektora i uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 14.


Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracą społecznie.

§ 15.


1. Posiedzenia Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie protokołu.
2. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.

§ 16.

1. Wybory do rady grupy odbywają się w na pierwszym zebraniu rodziców danej grupy, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.


§ 17.

1. Członków rady grupy wybiera się spośród rodziców dzieci danej grupy, w liczbie 2  osób. 2. Każde dziecko reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych).
3. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.


§18.

1. Zebranie rodziców dzieci danej grupy wybiera spośród członków rady grupy przewodniczącego, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie.
2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.


§ 19.

Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców i są zbierane okazjonalnie, w zależności od potrzeb.

Fundusze Rady Rodziców mogą być użyte tylko na cele określone w paragrafie 10

§ 20.

Uchwały wszystkich zebrań zapadają większością głosów.


§ 21.

 Dokumentacja prac Rady Rodziców przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

§ 22.

Wszelkie urządzenia i ruchomości zakupione z Funduszu Rady, stają się własnością przedszkola i podlegają inwentaryzacji.

§ 23.

Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek, zajmuje się skarbnik lub z upoważnienia sekretariat przedszkola.

§ 24.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia