Strona główna


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

1.

1. Organizacja zebrania z rodzicami na początek roku szkolnego.

2. Powołanie trójek grupowych, oraz rady rodziców przedszkola.

3. Ustalenie zakresu pracy 

  

 • zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,
 • kwestionariusz współpracy z rodzicami,
 • przedstawienie założeń planu pracy na rok szkolny 2016/2017
 • zapoznanie ze statutem placówki, i innymi dokumentami wewnętrznymi
 • procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,
 • zebranie deklaracji dot. nauki religii
 • zebranie upoważnień do odbioru dzieci
 • bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

Wrzesień.

Dyrektor, nauczyciele grup

2.

Integracja między nauczycielami a rodzicami – realizacja zadań

 • zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,
 • udostępnienie wykazu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2016/2017
 • praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,
 • dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie,
 • organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców,
 • pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości,
 • włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,
 • informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci),
 • prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,
 • włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody

Cały rok szkolny.

Nauczyciele, rodzice

  

3.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców 

 • omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu,
 • informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,
 • wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli,
 • wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami,
 • wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom

Cały rok szkolny.

Nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści