Czarodzieje

Home / Czarodzieje

Czarodzieje

Wychowawcy:

Isabella Dziedziul

Aleksandra Ścisłowska

Woźna:

Elżbieta Szawala

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) PAŹDZIERNIK

 

Tydzień V. Jesień w sadzie  (2-6.10.2023)

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w zabawach badawczych
 • poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności osób poznanie niektórych sposobów przechowywania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku, dotyku, kształtowanie umiejętności stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, nauka współdziałania w grupie

 

Tydzień VI. Jesień w ogrodzie (9-13.10.2023)

 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, poznanie sposobu wręczania kwiatów, doskonalenie współpracy
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, poszerzanie słownictwa czynnego, tworzenie zdrobnień i zgrubień od nazw warzyw, rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich odtwarzanie, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie, rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej, orientowanie się w przestrzeni, nauka tworzenia prostej formy tanecznej (korowodu), kształtowanie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie motoryki małej rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórka, pestki, miąższ), doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas krojenia warzyw

 

Tydzień VII. Jesienny krajobraz (16-20.10.2023)

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o zachowaniu w sytuacji znalezienia cudzej własności, rozwijanie empatii, odpowiedzialności
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z ptakami, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, ćwiczenie umiejętności planowania pracy, rozwijanie samodzielności
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności doliczania i odliczania, manipulowania przedmiotami, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

 

Tydzień VIII. Deszczowa pogoda (23-27.10.2023)

 • przypomnienie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, wprowadzenie pojęcia troska, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • poznanie znaczenia słowa szaruga, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy w grupie
 • ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) WRZESIEŃ

Tydzień I. Poznajmy się! (4-8.09.2023)

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy
 • poznanie miejsc w sali, poznanie sposobów na mieszanie kolorów, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie motoryki małej, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku, rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy, utrwalenie znajomości zasad obowiązujących w grupie

 

 

Tydzień II. W naszym przedszkolu (11-15.09.2023)

 • rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych, rozwijanie zainteresowań badawczych i samodzielności badawczej, doskonalenie sprawności manualnej
 • poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności muzycznych, ilustrowanie ruchem treści utworu, rozwijanie wyobraźni ruchowej i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie współpracy, nauka dbania o poczucie komfortu innych osób
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności

 

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni (18-22.09.2023)

 • poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, uważnego słuchania, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych
 • poszerzenie wiedzy o cechach koleżanek i kolegów, poznanie rymowanki, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-
  -słuchowej, rozwijanie sprawności językowej, słuchu fonematycznego, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych, samodzielności
 • poszerzanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie i współdziałania
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci

 

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze (25-29.09.2023)

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalanie znajomości nazw i kształtu wybranych figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych znaków drogowych, kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształtowanie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

 

 

Serdecznie zapraszamy
na Zebranie Rodziców, które odbędzie się 
w środę 13 września o godzinie 17
w sali Czarodziei