Podróżnicy

Home / Podróżnicy

Podróżnicy

Wychowawcy grupy:

Isabella Dziedziul
Renata Nadstoga
Aleksandra Ścisłowska

Elżbieta Szawala – woźna

ZAPRASZAM DO DOŁĄCZENIA DO GRUPY NA FACEBOOKU

PODRÓŻNICY 2022/2023

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MARZEC

Jak dawniej było

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie motoryki małej
 • udział w zabawach indywidualnych i grupowych kształtujących motorykę dużą

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nazywanie własnych emocji
 • prezentowanie emocji za pomocą symboli i mimiki

OBSZAR SPOŁECZNY

 • odczuwanie przynależności do grupy
 • czerpanie radości ze wspólnych zabaw
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania się i stosowania zwrotów grzecznościowych
 • wdrażanie do obdarzania innych uwagą

OBSZAR POZNAWCZY

 • analizowanie i opisywanie ilustracji
 • zdobywanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych
 • słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na temat ich treści
 • odczytywanie znaczenia symboli
 • poznawanie różnych sposobów komunikowania się
 • nazywanie środków transportu
 • przeliczanie na konkretach
 • poznawanie faktów dotyczących życia przodków, wynalazków i osiągnięć techniki
 • wykonywanie prac plastycznych i technicznych według własnego pomysłu i według instrukcji

aktywne uczestniczenie w zabawach muzycznych

Dbamy o zdrowie

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie samodzielnego ubierania się i rozbierania
 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej podczas zabaw i zajęć
 • kształtowanie motoryki dużej w trakcie aktywności ruchowej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wypowiadanie się na temat własnych odczuć
 • czerpanie radości ze wspólnych zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • obdarzanie uwagą rówieśników i osób dorosłych
 • przestrzeganie reguł zabaw
 • dopingowanie innych uczestników zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia
 • wypowiadanie się na forum grupy
 • rozpoznawanie i odtwarzanie rytmów matematycznych
 • nazywanie części garderoby i dobieranie ubrań stosownie do pogody
 • segregowanie elementów ze względu na kolor
 • porównywanie długości elementów
 • przekładanie jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • nauka rymowanek na pamięć
 • wykonywanie prac plastycznych
 • aktywne uczestniczenie w zabawach muzycznych i wspólnym śpiewie

ZDROWYM BYĆ – piosenka

1. Mleko, jogurt lub kefirek
na śniadanie trzeba pić.
Ref. To jest bardzo, bardzo ważne,
żeby zdrowym dzieckiem być! bis
2. Zaprzyjaźnić się z marchewką,
i z jabłuszkiem w zgodzie żyć.
Ref. To jest bardzo, bardzo ważne…
3. Po zabawie, przed jedzeniem
trzeba zawsze ręce myć.
Ref. To jest bardzo, bardzo ważne…

Pierwsze oznaki wiosny

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie
 • podnoszenie poziomu wrażliwości sensorycznej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami
 • doskonalenie cierpliwości w czekaniu na swoją kolej w zabawie
 • czerpanie radości z obcowania z przyrodą
  • poznanie charakterystycznych cech wiosny
  • rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt
  • poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu
  • zakładanie i pielęgnowanie upraw
  • słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
  • klasyfikowanie elementów według podanej kategorii
  • doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładanie jednej reprezentacji liczbowej na inną

OBSZAR SPOŁECZNY

 • słuchanie rozmówców
 • wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w czasie zabaw

przestrzeganie reguł gier i zabaw

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie charakterystycznych cech wiosny
 • rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt
 • poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu
 • zakładanie i pielęgnowanie upraw
 • słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • klasyfikowanie elementów według podanej kategorii
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, przekładanie jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • wyrażanie ekspresji plastycznej poprzez ukierunkowane działania plastyczne

PANI WIOSNA – piosenka

1. Idzie, idzie Pani Wiosna
cicho na paluszkach,
taka piękna i radosna
jak bajkowa wróżka.
Ref. Obudź się niedźwiadku już,
wiosna jest tuż, tuż!   bis
2. Idzie Wiosna kolorowa,
ma w koszyku kwiatki.
Pragnie nimi obdarować
dzieci i niedźwiadki.
Ref. Obudź się niedźwiadku już,
wiosna jest tuż, tuż!

Morski świat

OBSZAR FIZYCZNY

 • udział w zajęciach sensorycznych, doskonalenie małej motoryki
 • uczestniczenie w zabawach z elementem toczenia, czworakowania, równowagi

OBSZAR EMOCJONALNY

 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • wdrażanie do okazywania emocji w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • uczestniczenie w zabawach wymagających współpracy
 • porozumiewanie się za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • czerpanie radości z własnych umiejętności
 • przestrzeganie ustalonych reguł

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą morską
 • uważne słuchanie wierszy i opowiadań
 • wypowiadanie się na podany temat
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej
 • klasyfikowanie elementów według podanej kategorii
 • przeliczanie na konkretach
 • wykonywanie prac plastycznych i technicznych
 • śpiewanie piosenki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze LISTOPAD

POZNAJEMY SWOJE EMOCJE

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • udział w zabawach logopedycznych i artykulacyjnych
 • dbanie o bezpieczeństwo podczas zabaw w sali i w ogrodzie
 • podnoszenie świadomości własnego ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • udział w zabawach z rówieśnikami
 • udział w zabawach w parach z elementami rywalizacji
 • używanie zwrotów grzecznościowych w sytuacjach, które tego wymagają

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozróżnianie prawej i lewej strony
 • budowanie wypowiedzi na podany temat
 • śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru

NASZ KRAJ – POLSKA

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • wykonywanie czynności doskonalących małą motorykę, kształtowanie czynności związanych z przygotowaniem do nauki pisania
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami, wykonywanie różnych form ruchu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie przynależności do kraju rodzinnego
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości w najbliższym otoczeniu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z szacunkiem do kraju, szacunkiem do innych ludzi
 • obdarzanie uwagą osób dorosłych oraz rówieśników
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad regulujących życie w grupie

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie symboli narodowych oraz legend polskich
 • rozwijanie pamięci poprzez powtarzanie i naukę krótkich wierszy
 • rozbudzanie ekspresji artystycznej podczas wykonywania prac plastycznych
 • przeliczanie na konkretach, wykonywanie prostych działań dodawania i odejmowania

MAZUREK DĄBROWSKIEGO – hymn Polski

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

ref. Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

ref. Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

LISTOPADOWY DESZCZ

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzi podczas rysowania i kolorowania
 • usprawnianie motoryki małej i precyzji poprzez manipulację różnymi przedmiotami
 • doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • dostrzeganie wartości estetycznej płynącej z kontaktów z naturą
 • odczuwanie satysfakcji ze skończonej pracy

OBSZAR SPOŁECZNY

 • obdarzanie uwagą osób dorosłych oraz rówieśników
 • przestrzeganie zasad zabaw i gier
 • odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej

OBSZAR POZNAWCZY

 • recytowanie krótkiego fragmentu tekstu z pamięci
 • dostrzeganie i kontynuowanie układów rytmicznych
 • granie prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych
 • wykonywanie prac plastycznych w zespole i samodzielnie

ZAPRASZAMY DO TEATRU

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • godzenie się z porażką
 • przedstawianie emocji oraz uczuć w czasie zabaw teatralnych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • wcielanie się w role, uczestniczenie w zabawach teatralnych
 • wymyślanie krótkich historyjek, objaśnianie kolejności zdarzeń
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • eksperymentowanie ze światłem i cieniem

KULINARNE WYZWANIA

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • wdrażanie do dbania o higienę w czasie zajęć kulinarnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • godzenie się z porażką

OBSZAR SPOŁECZNY

 • współdziałanie w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad gry i zabawy

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • uczestniczenie w zajęciach kulinarnych
 • tworzenie prac plastycznych