Pisarze

Home / Pisarze

Pisarze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc paździenik

 • Aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • Wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • Wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, podczas zabawy, podczas pracy przy stoliku, podczas posiłków)
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludz
 • Wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • Kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • Wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
 • Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • Rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery„A”, „a”;E,e, M,n; T,t
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek
 • Pozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • Poznanie obrazu graficznego liczby „2”, „3”, „4” ,”5”
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków
 • Wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania 
 • Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • Wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • Rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmiczności w serii elementów