Pisarze

Home / Pisarze

Pisarze

 

 

 

KWIECIEŃ

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w kwietniu:

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych oraz sprawnościowych i kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych
 • rozróżnianie czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, które szkodzą
 • odróżnianie elementów świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego
 • poznanie graficznego obrazu litery ,,Ż”, ,,ż” oraz odnajdywanie litery w wyrazach
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 16
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych, układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • wdrażanie do poprawnego posługiwanie się zwrotami dotyczącymi stosunków wielkościowych (większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy)
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie własnych strategii ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników
 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych
 • rozpoznawanie poznanych liter
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych, nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych, uważne słuchanie i nadawanie znaczenia swoim doświadczeniom
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych (nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych)
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • eksperymentowanie, szacowanie, przewidywanie, dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np. dłoni, stopy
 • wdrażanie do poprawnego liczenia przez przeliczanie elementów zbiorów w różnych sytuacjach
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii
 • wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód

 

Piosenka

“Podróże małe i duże”

 

1. W domu jest bezpiecznie i cieplutko,

ale czasem nudzi się troszeczkę.

Wtedy w dal wypływam marzeń łódką

albo z mamą ruszam na wycieczkę.

Ref. Podróże małe i duże

przez morze czy przez kałuże.

Naprawdę, czy też w zabawie,

w podróży zawsze jest ciekawie.

 

2. Można podróżować samochodem,

statkiem, samolotem lub koleją.

Można w batyskafie zejść pod wodę,

patrzeć, jak się wieloryby śmieją.

Ref. Podróże małe i duże

przez morze czy przez kałuże.

Naprawdę, czy też w zabawie,

w podróży zawsze jest ciekawie.

3. A gdy już dorosnę, może da się

taki dziwny pojazd skonstruować,

którym się przenosić można w czasie

lub do innych światów podróżować.

Ref. Podróże małe i duże

przez morze czy przez kałuże.

Naprawdę, czy też w zabawie,

w podróży zawsze jest ciekawie.

MARZEC

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w marcu: 

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych w pozytywne
 • kształtowanie poczucia własnej wartości, określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań
 • wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych z przestrzeganiem tych wartości
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • rozwijanie umiejętności odczytywania krótkich wyrazów i prostych zdań utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnym zdaniem
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów
 • przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej)
 • ustalanie liczebności zbiorów
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • wdrażanie do uważnego słuchania rówieśników oraz osób dorosłych
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym  
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10
 • klasyfikowanie obrazków ze względu na kształt, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • przyporządkowywanie określonej cyfry do oznaczenia właściwej liczebności zbioru
 • rozwijanie umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby
 • rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • układanie rytmów z przedmiotów
 • odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie zagadek
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, w tym segregacji śmieci; spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody
 • dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych
 • zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych
 •  określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu
 • nazywanie niektórych gatunków kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic

 

Piosenka

“Maszeruje Wiosna”

1.Tam daleko, gdzie wysoka sosna

maszeruje droga mała Wiosna.

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

 

2. Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu małą torebeczkę.

Chętnie żuje gumę i robi balony,

a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

3. Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,

każda trawka chce już być zielona.

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,

zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

 

LUTY

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w lutym:

 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie motoryki małej
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • wdrażanie do wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • respektowanie zasad panujących w grupie
 • wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników i nauczycieli/dorosłych
 • nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków
 • poznanie obrazu graficznego liczby 10
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
 • poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie motoryki małej
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1–10
 • wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód

 

Piosenka

“SKACZĄCE NUTKI” 

  (sł. Dorota Gellner; muz. Barbara Kolago)

 

1. Do przedszkola wpadły nutki.

wszystkie miały czarne butki,

czarne szelki i czapeczki

i i skakały jak piłeczki.

 

Ref. Ta wysoko, tamta nisko,

ta z plecakiem, ta z walizką.

Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

 

2. Poprosiły o mieszkanie

w dużym czarnym fortepianie.

I biegały, i skakały

po klawiszach czarno – białych

Ref. Ta wysoko, tamta nisko…

 

3. Nawet na leżakowaniu

przeszkadzały dzieciom w spaniu

i skakały po kocykach

w czarnych szelkach i bucikach.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko…

[/cm