Deklaracja dostępności

Home / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole Samorządowe Króla Maciusia I w Komornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkolekomorniki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzony przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

1.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Gubańska biuro@przedszkolekomorniki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8107 760 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

2. Przedszkole dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.

3.W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Informacje na temat procedury wnioskowo – skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Korczaka  5 w Komornikach.
 2. Aby dostać się do budynku  należy pokonać 4 stopienie schodów lub skorzystać z podjazdu dla wózków, 
 3. Drzwi wejściowe  otwierane są  ręcznie 
 4. Przy drzwiach  znajduje się domofon.
 5. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd wózka inwalidzkiego
 6. Korytarz posiada odpowiednią szerokość. 
 7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 8. Kancelaria przedszkola znajduje się na parterze budynku, 3 sale dziecięce umiejscowione są na parterze, 3 kolejne na piętrze, dojście schodami. ( brak windy)
 9. Budynek składa się z 2 pięter. Aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody.
 10. W budynku brak jest pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, 
 11. W holu głównym znajduje się domofon wewnętrzny
 12. W budynku nie ma się toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 13. Przy budynku przedszkola znajduje się parking z 15  miejscami postojowymi oraz wydzielonym miejscem parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 14. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym, ograniczenia dotyczą tylko pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (kuchnia).
 15.  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.