Dobosze

Home / Dobosze

Rok szkolny 2022/2023

Nauczycielki:

mgr Katarzyna Grygiel – wychowawczyni

mgr Aleksandra Ścisłowska – wychowawczyni

Woźna: 

Małgorzata Kasperska

KWIECIEŃ
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Propagowanie postawy proekologicznej.
Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.
Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Marcowe żaby

1. Już wiosna na polach
sadzi krokusy.
Zając siedzi pod sosną,
marzną mu uszy.
Ref.: A żaby rechu rech,
żaby się cieszą,
że ten marzec,
rechu rech,
wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz,
idzie wiosna, a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu,
rechu rech, żabi śmiech.

2. A deszczem umyte
drzewa są czyste.
Na gałązkach już rosną
kotki puszyste.
Ref.: A żaby…
3. Na łące bociany
głośno klekocą.
Rankiem słońce
przygrzewa,
mróz mrozi nocą.
Ref.: A żaby…

Katechizm polskiego dziecka

Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
A coś winien?
Oddać życie.

LUTY
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, robot.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Przedszkolna samba

Brazylijska dżungla,
tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka,
a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama,
z kuguarem zła to para.
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

Brazylijska dżungla,
tropikalny las,
brazylijska samba
niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama
z kuguarem zła to para.
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

GRUDZIEŃ
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
W tym miesiącu ćwiczymy Jasełka, skupiamy się na powtarzaniu ról, ćwiczymy kolędy
listopad
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Umiejętność ogólna: Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania. 
Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się. 
Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium. 
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.  
Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.  
Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N. 
Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby. 
Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l. 
Wdrażanie do współdziałania w zabawie. 
Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji. 
Rozwijanie ciekawości poznawczej.  
Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.  
Kształtowanie postawy szacunku do przyrody. 
Kształcenie umiejętności wokalnych.  
Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie; 
Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu. 
Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą. 
Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. 
Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania. 
Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1. 
Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych. 
Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu. 
Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.  
Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.  
Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym. 
Hymn Polski
1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…
3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…
4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…
PAŹDZIERNIK
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.
Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.
Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.
Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
Rozwijanie ciekawości poznawczej.
Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
Kształcenie umiejętności wokalnych.
Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.
„IDZIE JESIEŃ”
Jesień idzie, jesień
piękne liście niesie
drzewa kolorowe
jak w sukniach królowe!
Czas zbierania plonów-
można wziąć do domu
z ogródka zapasy
oraz grzyby z lasu
I w sadzie owoce
na drzewach się złocą
gruszki, śliwki i jabłuszka
ale będzie pyszna uczta
Ptaki odlatują już do ciepłych krajów
zwierzęta na zimę zapasy zbierają
dni są coraz krótsze i często deszczowe
parasol się przyda i kalosze nowe
Jesień idzie, co ty na to?
zaczyna się zaraz, gdy kończy się lato
Styczeń, luty, marzec, kwiecień
Maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień
O ! to chyba już
jesień jest tuż tuż !
„NA SPACEREK”
Zdejmij kapcie, buty włóż,
Potem schowaj goły brzuch,
Chwyć za kurtkę, rączki włóż,
Teraz zapnij no i już.
Szalik, czapka, rękawiczki,
i już można wyjść za drzwiczki.
Gdy z podwórka już wracamy,
rękawiczki z rąk ściągamy.
Później szalik i czapeczkę,
schowaj szybko na półeczkę.
A kurteczkę rozpinamy,
na wieszaczek ją wieszamy,
zdejmij buty, kapcie włóż
i do sali ruszaj  już.
Gimnastykuj się codziennie.                Marsz w miejscu.
Zobacz, jakie to przyjemne.                Wysuwanie prawej i lewej nogi na zmianę i dotykanie piętą podłogi.
W zdrowym ciele zdrowy duch,         Dzieci podają sobie ręce i poruszają się cwałem bocznym w prawo,
pokaż, jaki z ciebie zuch.                       a przy powtórzeniu w lewo.
W zdrowym ciele zdrowy duch
pokaż, jaki z ciebie zuch.
Raz przysiady, raz podskoki.               x 4 uderzenie dłońmi o kolana i klaśnięcie w ręce.
Ręce w górę lub na boki.                       Ręce podniesione do góry i rozłożone w bok.
W zdrowym ciele zdrowy duch…
Mocne nogi, plecy proste,                    Ręce na biodrach, dzieci obracają się dookoła własnej osi
raz fikołek, a raz mostek.                   w podskokach.
W zdrowym ciele zdrowy duch…
WRZESIEŃ
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Posługiwanie się imionami kolegów.
Rozwijanie sprawności fizycznej.
Aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą.
Kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie.
Stosowanie się do umów i reguł w zabawach.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi nastrój i emocje.
Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki i mowy ciała.
Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny sytuacji i zachowania.
Kształtowanie percepcji słuchowej – wyróżnianie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu.
Kształtowanie myślenia logicznego.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.
Rozwijanie ekspresji twórczej.
Kształtowanie umiejętności pracy w małych zespołach.
Rozwijanie umiejętności językowych – poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.
Rozpoznawanie i nazywanie elementów na podstawie definicji – rozwiązywanie zagadek.
Rozwijanie zainteresowania czytaniem.
Rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku.
Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na miejsce.
Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania zmysłów. Rozwijanie doznań sensorycznych.
Rozwijanie ciekawości poznawczej.
Kształcenie umiejętności właściwego i dokładnego mycia rąk.
Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.
Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów.
Pak – przyjaciel przedszkolaków- PIOSENKA
Kto świata ciągle jest tak ciekawy?
Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?
Kto świetny humor zawsze ma?
Kto się na żartach zna?
Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków!
Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,
z Pakiem wyprawa każda się uda,
wytropić można nawet lwa,
kiedy się Paka ma!
Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków!